Vilkår

Galligani AS
Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik de er inntatt nedenfor.

Disse vilkår gjelder kun ved forbrukerkjøp. Ved næringskjøp gjelder Standardvilkår for næringskjøp.

Med forbrukerkjøp menes salg av vare til fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og basert på anbefalinger av Forbrukerombudet. Kontrakten er tilpasset den betalingsmåte og forsendelsesmåte som ligger til grunn for netthandelen via Galligani.no

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de ufravikelige rettighetene som følger av loven, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1 Avtalen
Avtalen mellom kjøper og Galligani AS som selger (”Selger”) består av opplysningene Selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), samt disse standardbetingelsene.

2 Partene
Selger:

Galligani AS
Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo galligan@galligani.no Telefonnummer: 24 147790
Telefaksnummer: 24 147791
Organisasjonsnummer: 911 915 987 MVA Kjøper er den person som foretar bestillingen.

For å foreta bestilling må kjøper registrere seg på Galligani.no. Kjøper må være over 18 år for å kunne registrere seg og for å handle hos Galligani.no. Den som er registrert som kunde hos Galligani.no er ansvarlig for betaling for bestilte varer, samt andres ureglementerte bruk av den registrerte kundens tilgang. Dette ansvaret gjelder også uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at dette er forårsaket gjennom uaktsomhet fra Selger.

3 Priser m.m.
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift med de til enhver tid gjeldende satser for merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, fremgår av oversikten i Kassen i nettbutikken før bestilling er foretatt.

Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift.1

Selger bestreber seg på å gi så korrekt informasjon som mulig for de varer som selges i nettbutikken. Selger tar likevel forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer og tjenester på nettbutikken. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere en ordre om varen er utsolgt. Dersom varen er utsolgt vil kjøper få beskjed om dette, eventuelt sammen med tilbud om alternativ vare. Kjøper vil i så fall få muligheten til å akseptere det nye tilbudet, eller kansellere bestillingen.

4 Ordrebekreftelse
Når Selger har mottatt kjøperens bestilling, skal Selger uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Kjøper skal kontrollere at ordrebekreftelsen er overensstemmende med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Ved uoverensstemmelse mellom bestilling og ordrebekreftelse, skal kjøperen ta kontakt med Selger uten ugrunnet opphold. På grunn av at Selger ofte vil foreta umiddelbar utsendelse av varer etter at ordrebekreftelse er gitt, bør kunden kontakte Selger umiddelbart dersom det er uoverensstemmelse mellom ordre og ordrebekreftelse.

5 Betaling
Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selger til kjøperen.

Ved bruk av kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, reserverer Selger kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen4. Når varen er levert til fraktfører for utsendelse overføres det reserverte beløpet fra kjøperens konto til Selger.

1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16

2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling

3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og

Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

6 Kortinformasjon
Når kjøper handler hos Selger blir betalingen behandlet av relevant tilbyder av betalingsformidling, avhengig av hvilken betalingsmåte kjøperen velger. All kontoinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Selger lagrer ikke opplysninger om kredittkort utover hvilket betalingskort som er benyttet og de siste 4 siffer på kortet.

7 Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Selger er behandlingsansvarlig for personopplysninger i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan Selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Disse opplysningene er blant annet, navn, adresse og e-postadresse. Disse opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtalen.

Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til tredjepart hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, for eksempel ved overlevering av varen til fraktfører. Utlevering av personopplysninger kan også skje i andre lovbestemte tilfeller.

Selger kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Selger vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, skal Selger innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.

Kjøper kan kontakte Selger pr e-post dersom kjøper har spørsmål om Selgers bruk av personopplysninger eller kjøper ønsker at Selger sletter eller endrer personopplysningene.

Dersom kjøperen inngår avtale om finansiering gjennom kredittkortselskap må kjøperen selv samtykke i at kredittkortselskapet utfører kredittsjekk ved hjelp av kjøpers fødselsnummer.

8 Levering m.v.
Levering av varen fra Selger til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som kjøperen har angitt i bestillingen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal Selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

9 Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til kjøperens rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

5 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

10 Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser 6 . Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Selger selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen har ikke angrerett dersom den samlede kontraktssummen inkludert frakt- og tilleggskostnader som kjøperen skal betale er under 300 kr.

Kjøperen må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til Selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Selgers rådighet forutsatt at varen er i foreskreven stand.

Kjøperen må betale kostnadene for returforsendelsen og kjøperen har risikoen for transporten tilbake til Selger.

Kjøperen kan undersøke produktet før kjøperen angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Selger i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til Selger i originalemballasjen med mindre dette ikke er mulig på grunn av pakningens art.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

11 Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at kjøperen i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Selger ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

12 Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at kjøperen

6 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). oppdaget den, gi Selger melding om at kjøperen vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kjøperen oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes mot Selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Meldingen til Selger bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13 Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Selgeren.

Oppfyllelse: Dersom Selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Selger. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Selgeren oppfyller avtalen. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Selger ikke leverer varen innen den rimelige tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Selger har sagt at Selger ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap kjøperen lider som følge av forsinkelsen fra Selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til Selger ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

14 Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Selger.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Selger retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selger kan motsette seg oss kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader.

Selger skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selger kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selger sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap kjøperen lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Selger ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Selger.

15 Selgers rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Selger sin rett dersom Selger venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selger kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Selger har fastsatt. Selger kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at kjøperen ikke vil betale.

Erstatning: Selger kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap Selger lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.7 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.8

16 Garanti
Garanti som gis av Selger eller produsenten, kan gi kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 13 og 14.

7 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

8 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

17 Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Dersom tvisten ikke blir løst i minnelighet, kan kjøperen eller Selger bringe saken inn for domstolene etter reglene i tvisteloven.

Galligani AS
Nedre Slottsgt 25
0157 Oslo
Tel: 24 14 77 90
Fax: 24 14 77 91
E-post: galligani@galligani.no
Reg.nr: 911 915 987 mva
Netthandelsadresse: http://galligani.no